Hoán đổi TPCP năm 2016: Kéo dài kỳ hạn trung bình danh mục trái phiếu

Theo baohaiquan.vn

Kể từ khi Kho bạc Nhà nước có Công văn số 4748 /TB-KBNN thông báo nội dung hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 ra thị trường, đến ngày 21/11, có 6 đơn vị đăng ký thành công thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ, tương ứng với 95% khối lượng trái phiếu đăng ký hoán đổi được hoán đổi (tổng giá trị trái phiếu đăng ký hoán đổi là 2.915,4 tỷ đồng).

Có 6 đơn vị đăng ký thành công thực hiện hoán đổi TPCP. Ảnh Internet.
Có 6 đơn vị đăng ký thành công thực hiện hoán đổi TPCP. Ảnh Internet.

Kết quả đạt được, các trái phiếu bị hoán đổi ngoài đặc điểm có kỳ hạn còn lại ngắn thì có lãi suất danh nghĩa khá cao (9,1 %/năm -11,5%/năm) trong khi các trái phiếu được hoán đổi vừa có kỳ hạn còn lại khá dài (từ 10 năm đến 30 năm) và lãi suất danh nghĩa thấp (từ 6,5%/năm- 8%/năm). 

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), kết quả hoán đổi trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2016 đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý danh mục trái phiếu Chính phủ. Đó là kéo dài kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP, nhằm cơ cấu lại danh mục nợ của Chính phủ. Kỳ hạn bình quân của danh mục trái phiếu bị hoán đổi tăng từ mức 5,9 năm lên mức 25,4 năm của danh mục trái phiếu được hoán đổi (với khối lượng trái phiếu kỳ hạn còn lại 29,12 năm chiếm 78,8%), góp phần nâng nâng kỳ hạn còn lại của cả danh mục TPCP đến thời điểm hiện nay là 5,71 năm, giảm áp lực trả nợ của ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2022.

Ngoài ra, việc hoán đổi TPCP năm 2016 đã giảm nghĩa vụ trả nợ lãi suất danh nghĩa của ngân sách Nhà nước do hoán đổi các mã trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cao thành các mã trái phiếu có lãi suất thấp hơn (lãi suất danh nghĩa của các trái phiếu được giảm từ các mức 9,1-11,5%/năm xuống mức 6,5-8%/năm). Ngoài ra còn làm tăng quy mô mã các trái phiếu, hỗ trợ thanh khoản của thị trường. Tuy không triệt tiêu hoàn toàn các mã trái phiếu bị hoán đổi nhưng việc hoán đổi các mã nhỏ, lẻ, ít giao dịch trước đây chuyển sang các mã trái phiếu có quy mô lớn, có giao dịch thường xuyên hơn sẽ cải thiện thanh khoản của thị trường. 

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính thực hiện việc hoán đổi trái phiếu kéo dài kỳ hạn và thành công này đã tạo điều kiện để Bộ Tài chính (KBNN) có thêm công cụ thực hiện tái cơ cấu danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn vay bình quân của cả danh mục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ công theo chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững như đã nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về tái cơ cấu ngân sách Nhà nước và nợ công.

Theo quy định từ ngày hoán đổi chính thức (23/11/2016), các trái phiếu được hoán đổi sẽ được niêm yết và giao dịch trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Trước đó, ngày 2/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2388/QĐ-BTC phê duyệt phương án hoán đổi TPCP năm 2016 cho phép KBNN thực hiện thí điểm hoán đổi kéo dài kỳ hạn TPCP. Theo đó, KBNN tổ chức mua lại 6 mã trái phiếu thuộc danh mục trái phiếu bị hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 4,25 năm -6,19 năm và đồng thời thực hiện phát hành mới cho chính các chủ sở hữu trái phiếu các trái phiếu khác thuộc danh mục 04 mã trái phiếu được hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 8,25 năm - 29,12 năm.