Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

PV.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 trước ngày 15/12/2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung đánh giá kết quả về thực hiện mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra; việc thoái vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối; việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp công ích; nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

Đồng thời, Bộ Tài chính bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; rà soát, đối chiếu với nội dung tái cơ cấu DNNN nêu trong Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016-2020 của Chính phủ để bổ sung thêm các đánh giá, nhận định; cụ thể hóa các nội dung về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.