Hoàn thiện hành lang pháp lý về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

H. Trang

Triển khai thi hành hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhiều văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhằm hoàn hiện hành lang pháp lý về nội dung này.

Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhiều văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhiều văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Nguồn: internet

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Trong đó, Điều 6 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định rõ nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đồng thời, Điều 24 Luật cũng quy định: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; Giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; Quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phải đảm bảo 03 nguyên tắc: (i) Đúng thẩm quyền, (ii) Tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật và (iii) Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

So với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, Luật Quản lý, sử dụng tài công đã có những thay đổi trong thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhằm nâng cao tính pháp lý của văn bản và hiệu lực áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.

Theo đó, Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng: (i) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; (ii) Xe ô tô; (iii) Tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng các loại tài sản này trước đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Theo Luật Quản lý, sử dụng tài công, Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng  đối với máy móc, thiết bị và các loại tài sản công được sử dụng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nói riêng, Bộ Tài chính đã kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, bao gồm: Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị làm việc; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các văn bản trên được kế thừa các quy định tại các văn bản hiện hành đã áp dụng ổn định, phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình thực tế; Đồng thời, sửa đổi các nội dung không còn phù hợp với thực tế và quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong đó, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg gồm 03 Chương với 10 Điều đã quy định rõ phạm vi 3 loại máy móc, thiết bị, cụ thể: Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến; Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm máy móc thiết bị trang bị cho phòng sử dụng chung) và Máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Nghị định số 152/2017/NĐ-CP với 04 Chương và 12 Điều đã quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đối với 02 nhóm đối tượng: (i) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đối với cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức và (ii) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ sở hoạt động sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: diện tích nhà làm việc và diện tích công trình sự nghiệp). Như vậy, so với quy định trước đây, Nghị định số 152/2017/NĐ-CP đã bổ sung thêm tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 166/2017/NĐ-CP gồm 5 Chương với 36 Điều quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Nhà ở; Nhà riêng Đại sứ; Xe ô tô và phương tiện vận tải khác; Máy móc, thiết bị; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.