Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư?

PV.

(Tài chính) Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư là một trong những vấn đề được khá nhiều doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện tính thuế GTGT.

Ảnh minh họa.Nguồn: Internet
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet
Trước đó, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 28/11-2012/LTC ngày 28/11/2012 Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam (số 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư.

Vấn đề này, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã có Công văn số 9594/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam. Theo đó, công văn của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết:

- Căn cứ Tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế qui định:

“Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì  người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư...”

- Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012) qui định về hoàn thuế GTGT như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này. Trường hợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký, kê khai lập hồ sơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ ban quản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụ sở chính lập hồ sơ hoàn thuế GTGT). Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mới đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp của Công ty theo trình bày, trụ sở chính tại TP.Hồ Chí Minh có dự án đầu tư tại các tỉnh thành như: Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Biên Hòa... đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì Công ty lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT) và nộp cho Cục thuế TP.Hồ Chí Minh theo hướng dẫn tại Tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC.

Khi các dự án tại Hà Nội và Nha Trang đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì Công ty - chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT đầu vào của dự án chưa được hoàn đã kê khai trên chỉ tiêu số [31] - thuế GTGT chưa được hoàn trên tờ khai số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC để bàn giao cho hai đơn vị tại Hà Nội và Khánh Hòa (có xác nhận của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh) để hai đơn vị này thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa).