Quyết định số 1100/QĐ-BTC:

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính


Ngày 6/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1100/QĐ-BTC kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính kết thúc hoạt động kể từ tháng 7/2018.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1354/QĐ-BTC ngày 9/7/2015 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 1017/QĐ-BTC ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1100/QĐ-BTC.