Thông tư 04/2017/TT-BTC:

Hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam


Ngày 16/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Thông tư quy định các tổ chức tín dụng được Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại nợ xấu gồm có:

- Tổ chức tín dụng có kết quả kinh doanh bị lỗ trong năm tài chính bán nợ.

- Tổ chức tín dụng khi thực hiện hạch toán ngay vào chi phí hoạt động toàn bộ phần giá trị chênh lệch sẽ dẫn đến kết quả kinh doanh của năm thực hiện bán nợ của tổ chức tín dụng bị lỗ.

Việc thực hiện phân bổ giá trị chênh lệch khi Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam mua lại nợ xấu từ các các tổ chức tín dụng được hướng dẫn như sau:

- Tổ chức tín dụng hạch toán toàn bộ phần giá trị chênh lệch vào tài khoản chi phí chờ phân bổ tại thời điểm bán nợ và vào ngày 31/12 của năm thì tổ chức tín dụng hạch toán số tiền phải phân bổ vào chi phí hoạt động trong năm.

- Thời hạn phân bổ tối đa 05 năm kể từ năm bán nợ.

- Tổ chức tín dụng được chủ động quyết định số tiền phân bổ vào chi phí hoạt động hàng năm trong khoảng thời gian thực hiện phân bổ. Trường hợp tổ chức tín dụng có chênh lệch thu lớn hơn chi (lợi nhuận) trước khi thực hiện phân bổ thì số tiền phải phân bổ vào chi phí hoạt động trong năm tối thiểu bằng mức chênh lệch thu chi trước khi thực hiện phân bổ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định tổ chức tín dụng phải thực hiện phân bổ chênh lệch chi phí theo đúng quy định, theo dõi giá trị chênh lệch phân bổ và báo cáo tình hình thực hiện phân bổ vào trong báo cáo tài chính định kỳ (quý/năm) của tổ chức tín dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/3/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 04/2017/TT-BTC.