Hoạt động của doanh nghiệp 10 tháng năm 2016

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132,6 nghìn người, tăng 85,5%. 

Trong tháng, cả nước có 1.976 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,8% so với tháng trước; có 6.376 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.596 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 4.780 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 17,5%; có 930 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 1.061,3 nghìn người, bằng 91,7% cùng kỳ năm 2015. Trong 10 tháng năm nay còn có 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước (10 tháng năm 2015 tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 lên 114,3 nghìn doanh nghiệp.

Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 10 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 93,5% về số doanh nghiệp và tăng 213,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 12,9% và tăng 158,2%; hoạt động dịch vụ khác tăng 38,5% và tăng 122,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,1% và tăng 98,7%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 22,1% và tăng 26,3%...

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 16,2% nhưng số vốn đăng ký tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước; riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng giảm 29,5%; số vốn đăng ký giảm 15,8%. 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 8.677 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,4% và tăng 21,2%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 3.758 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,4%); 2.759 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); 1.558 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,8%); 1.217 công ty cổ phần (chiếm 13,1%) và 03 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.574 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 29% và 33.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 28,8%. 

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 6.865 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,1%); 6.058 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 34,5%); 2.956 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); 1.694 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,6%) và 01 công ty hợp danh. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 13.917 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 42%); 10.278 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31%); 6.025 công ty cổ phần (chiếm 18,2%) và 2.911 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,8%). 

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng nhẹ.