Bộ Tài chính tổ chức:

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo mof.gov.vn

Ngày 19/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, các cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài chính. Ông Hoàng Thế Liên, chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp là diễn giả chính tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, nhằm giúp xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp pháp triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ra đời đã khắc phục được những hạn chế, bất cập của các Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước đó (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008). Đồng thời Luật cũng đảm bảo cụ thể hóa kịp thời những nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Luật năm 2008, một số quy định của Luật năm 1996, đồng thời đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, trọng tâm là đổi mới giai đoạn phân tích và đánh giá tác động của chính sách pháp luật; xác định trách nhiệm liên tục của Chính phủ và các chủ thể khác trình dự án luật, pháp lệnh trong suốt quy trình Dự án luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua.

Luật gồm 17 chương, 173 điều, quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Thế Liên đã giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật như phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương… Đây là những nội dung rất cần thiết hỗ trợ cán bộ công chức ngành Tài chính trong việc thực hiện, tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình ban hành các văn bản chính sách của ngành Tài chính một cách hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế.