Hơn 1,3 triệu tài khoản tham gia thị trường phái sinh

PV

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng, đạt hơn 1,31 triệu tài khoản tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tăng 2,36% so với tháng trước.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 6/2023, cùng với sự sôi động trên thị trường cơ sở, giao dịch chứng khoán phái sinh cũng tăng so với tháng trước.

Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 176.615 hợp đồng/phiên, tăng 12,22%, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 19.507 tỷ đồng/phiên, tăng 17,27% so với tháng trước.

Biểu đồ điểm chỉ số trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: HNX
Biểu đồ điểm chỉ số trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: HNX

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 52.832 hợp đồng, tăng 6,57%. Trong đó, phiên giao dịch ngày 6/6/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 58.516 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng tham gia giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2023 tăng lên mức 2,88% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán cũng tăng lên mức 1,94% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 6, sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 6/2023 của sản phẩm này là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng đạt 1.315.280 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tăng 2,36% so với tháng trước.

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 5.2023

Tháng 6.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

157.379

176.615

12,22%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

16.634

19.507

17,27%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

49.575

52.832

6,57%

4

Tỷ trọng giao dịch của NĐTNN

%

2,34

2,88

23,08%

5

Tỷ trọng giao dịch tự doanh

%

1,19

1,94

63,03%

Nguồn: HNX

Tính trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 28.767.692 hợp đồng, giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 3.054 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% về khối lượng giao dịch và giảm 12,06% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước.

Tính bình quân phiên trong 6 tháng đầu năm 2023, KLGD đạt 237.750 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt 25,24 nghìn tỷ đồng/phiên, tương ứng tăng 13,45% về khối lượng giao dịch bình quân và giảm 12,79% về giá trị giao dịch bình quân so với 6 tháng đầu năm 2022. Hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch.