Giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 4/2023 giảm mạnh

PV. (t/h)

Trong bối cảnh thị trường cơ sở giao dịch sôi động, thanh khoản tăng mạnh thì giao dịch chứng khoán phái sinh trong tháng 4/2023 lại giảm mạnh so với tháng trước.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 183.181 hợp đồng/phiên, giảm 45,42% so với tháng trước.

Phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng tại ngày 11/4/2023 cũng chỉ đạt 224.193 hợp đồng. Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 19.346 tỷ đồng/phiên, giảm 44,28% so với tháng trước.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 48.405 hợp đồng, giảm 24,89% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 05/04/2023 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 65.988 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, thống kê của HNX cho thấy, trong tháng 4/2023, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 2,15% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tăng 31,1% so với tháng trước.

Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chiếm 1,33% giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 23,1% so với tháng 3/2023.

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai Chỉ số VN30 tháng 4/2023

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 3.2023

Tháng 4.2023

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

hợp đồng

335.637

183.181

-45,42%

2

Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiên

tỷ đồng

34.881

19.346

-44,28%

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

hợp đồng

64.443

48.405

-24,89%

Nguồn: HNX

Sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 4/2023 là 0 hợp đồng.

Tuy vậy, trong tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng. Tại thời điểm cuối tháng 4/2023, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.263.630 tài khoản, tăng 2,08% so với tháng trước.