HOSE: Có 57 mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ

PV.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), tính đến ngày 24/8/2022, có 57 mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 24/8/2022, HOSE có Thông báo số 1546/TB-SGDHCM về việc bổ sung mã chứng khoán GAB của của Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Lý do được HOSE đưa ra là vì Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Như vậy, tính đến ngày 24/8/2022, trên HOSE, đã có 57 mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ. Trong số đó, nguyên nhân phần lớn mã chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ là do chứng khoán thuộc diện cảnh báo hoặc chứng khoán thuộc diện kiểm soát.

Cụ thể, một số mã chứng khoán thuộc diện cảnh báo như: AMM của Công ty cổ phần thủy sản Mê Kông; CIG của Công ty cổ phần COMA 18, DLG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai...; hoặc một số mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát như: AST của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Taseco; HAG của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai...

Theo quy định tại Điều 3, Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chứng khoán không đủ tiêu chuẩn giao dịch ký quỹ thuộc các trường hợp sau:

Một là, chứng khoán có thời gian niêm yết chưa đủ 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên đến thời điểm xem xét, lựa chọn để được giao dịch ký quỹ. Trường hợp chứng khoán chuyển sàn niêm yết, thời gian niêm yết được tính là tổng thời gian đã niêm yết tại hai Sở giao dịch chứng khoán.

Hai là, chứng khoán niêm yết trong tình trạng bị cảnh báo, bị kiểm soát, bị kiểm soát đặc biệt, bị tạm ngừng giao dịch, trong diện bị hủy niêm yết theo quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán.

Ba là, chứng khoán của tổ chức phát hành có báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét hoặc được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Bốn là, tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin hoặc hết thời gian gia hạn công bố thông tin theo quy định.

Năm là, Sở Giao dịch chứng khoán nhận được báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết hoặc Sở Giao dịch chứng khoán có thông tin về: Quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công ty niêm yết đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; Quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công ty niêm yết đối với hành vi không chấp hành kết luận cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Quyết định khởi tố bị can của cơ quan tiến hành tố tụng đối với công ty niêm yết.

Sáu là, kết quả kinh doanh của tổ chức niêm yết có lỗ tại kỳ xem xét và/hoặc lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét hoặc được kiểm toán. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ, kết quả kinh doanh được căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất; Trường hợp tổ chức niêm yết là quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có Giá trị tài sản ròng tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp tính đến thời điểm được lựa chọn để giao dịch ký quỹ.

Trước đó, tại Thông báo số 1545/TB-SGDHCM ngày 23/8/2022, HOSE thông báo về việc đưa mã chứng khoán CTR của Tổng công ty cổ phần công trình Viettel được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Được biết mã chứng khoán CTR đã có thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên (23/02/2022).