HOSE loại bỏ một số cổ phiếu thuộc Chỉ số VNX Allshare do đưa vào diện bị kiểm soát

PV.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa loại bỏ một số cổ phiếu thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu KDM của Công ty cổ phần – Tổng Công ty Phát triển khi đô thị Dân cư Mới thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Cổ phiếu KDM bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 298/QĐ-SGDHN ngày 11/05/2022 của HOSE. Việc loại bỏ cổ phiếu KDM thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay (12/05/2022).

Trước đó, HOSE và HNX cũng công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC và HAI của CTCP Nông dược HAI thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index.

Theo đó, cổ phiếu FLC bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 277/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của HOSE trong khi cổ phiếu HAI bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 12/05/2022 theo Quyết định số 279/QĐ-SGDHCM ngày 05/05/2022 của HOSE.

HOSE khẳng định, sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.