Thông tư số 195 /2013/TT-BTC:

Hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


(Tài chính) Ngày 18/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 195 /2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước tại trung ương; các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; các văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 195- 2013-TT-BTC.doc