Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng

Theo gdt.gov.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 51/2014/CV-TN ngày 23/9/2014 của Công ty cổ phần Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vượng Tây Nam về việc hỗ trợ trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Về vấn đề này, ngày 12/1/2015, Tổng cục Thuế có Công văn  87/TCT-CS  hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/N Đ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, có quy định: “Điều 11 Thuế suất 10%
 
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Diều 10 Thông tư này…”
 
Theo quy định trên, thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực: "Cung cấp hơi nước cho sản xuất" được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
 
Căn cứ Khoản 3 Điều 18, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:
 
"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT .., tiền thuế GTGT cho hoá đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Panga Đồng Bằng ghi hoá đơn có thuế suất thuế GTGT thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực: "Cung cấp hơi cho sản xuất" được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%) và đã kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT 10%). Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều đã ra Quyết định số 39/QĐ-CCT ngày 21/1/2014 truy thu thêm 5% phần thuếGTGT của hơi nước từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 đối với Công ty TNHH Panga Đồng Bằng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Phạt 10% tính trên số tiền thuế GTGT-TNDN khai sai và phạt chậm nộp tiền thuế GTGT.
 
Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam và Công ty TNHH Panga Đồng Bằng đã lập Biên bản điều chỉnh bổ sung thuế suất 5%-10% và xuất hoá đơn số 0000089 điều chỉnh tăng thêm 5% tiền thuế GTGT cho các hoá đơn đã xuất cho Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 và Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam đã thanh toán qua Ngân hàng cho Công TNHH Panga Đồng Bằng toàn bộ số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh, Công ty Panga Đồng Bằng đã nộp khoản tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm vào NSNN thì đối với các hoá đơn hoá đơn điều chỉnh thuế suất thuế GTGT mặt hàng hơi nước từ 5% lên 10% nêu trên, thì chấp thuận việc người mua là Công ty CP Hùng Vương Tây Nam được kê khai, khấu trừ bổ sung số tiền thuế GTGT của Tờ hoá đơn nêu trên vào các kỳ thuế tiếp theo của năm 2014.