Thông tư 185/2015/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách


Ngày 17/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 185/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Theo Bộ Tài chính, Thông tư này ra đời nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai dịch vụ tài chính công trực tuyến theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Điểm mới của Thông tư là việc Bộ Tài chính quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký mã số; thay đổi thông tin đăng ký mã số; sử dụng mã số; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị đăng ký, cấp, quản lý và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến.

Mời xem nội dung cụ thể tại đây:thong_tu_185-tt-btc_VAAV.doc