Thông tư số 103/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”


Ngày 14/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Thông tư gồm 3 chương, 8 điều, kèm theo 4 phụ lục, hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính áp dụng cho các đối tượng được quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Thông tư áp dụng cho Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 103/2018/TT-BTC.