Thông tư 334/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán


Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Thông tư sửa đổi, bổ sung và thay thế 02 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán:

Phụ lục số 02 - Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán;

Phụ lục số 04 - Mẫu và giải thích báo cáo tài chính

bằng Phụ lục số 02 - Hệ thống 1 tài khoản kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và Phụ lục số 04 - Mẫu và giải thích báo cáo tài chính ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 334/2016/TT-BTC.