Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp


Ngày 22/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC sẽcó hiệu lực từ ngày 6/8/2015. So với những quy định hiện hành, Thông tư này có tới 32 điểm mới.

Cụ thể theo thông tư, việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam được thực hiện theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nếu chuyển về từ các nước đã ký Hiệp định.

Đối với các nước chưa ký Hiệp định, trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn, doanh nghiệp sẽ phải đóng thêm phần chênh lệch so với số thuế tính theo Luật thuế TNDN của Việt Nam.

Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản lỗ, lãi phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN.

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_96-2015-tt-btc_VCQC.doc