Thông tư số 110/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh


Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

Thông tư gồm 7 chương, 36 điều, kèm theo 12 phụ lục, quy định về tổ chức mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước; chế độ công bố thông tin và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức mua lại, hoán đổi công cụ nợ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Chủ thể tổ chức phát hành công cụ nợ;

- Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Chủ sở hữu công cụ nợ tham gia mua lại, hoán đổi và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế các văn bản hướng dẫn sau đây:

- Thông tư số 150/2011/TT-BTC ngày 09/11/2011, Thông tư số 22/2017/TT-BTC ngày 15/03/2017 của Bộ Tài chính;

- Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 110/2018/TT-BTC.