Hướng dẫn mức chi xây dựng chương trình đào tạo giáo dục đại học

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/10/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các đơn vị, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) được cấp có thẩm quyền giao để xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo đúng các quy định của Luật NSNN và các quy định có liên quan.

Ngoài nguồn kinh phí từ NSNN, Nhà nước khuyến khích các đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học. Mức chi cụ thể do thủ trưởng đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm phù hợp với khả năng kinh phí của đơn vị.

Thông tư số 76/2018/TT-BTC nêu rõ, đối với chi hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác phí để phục vụ cho hoạt động xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình thì nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Các nội dung chi cho hoạt động điều tra khảo sát xác định nhu cầu đào tạo thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia.

Đối với chi dịch và hiệu đính tài liệu, trường hợp chi dịch nói từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-BTC. Chi phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại, mức tiền công áp dụng bằng mức chi thuê người dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC...

Trường hợp các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị để tham gia công tác dịch và hiệu đính tài liệu thì được thanh toán tối đa bằng 50% mức chi thuê ngoài quy định tại điểm a, b và c Khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

Đối với chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, căn cứ nhiệm vụ được giao hoặc nhu cầu của đơn vị; căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định việc xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học (bao gồm xây dựng mới, chỉnh sửa, bổ sung) bảo đảm phù hợp với yêu cầu chuyên môn và thực tế hoạt động của đơn vị.

Cùng với các nội dung trên, Thông tư số 76/2018/TT-BTC quy định, kinh phí xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp được quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật NSNN và pháp luật hiện hành.