Thông tư số 85/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng


(Tài chính) Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Theo Thông tư trên, trách nhiệm của cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư từ NSNN được quy định như sau:  Cơ quan Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN; Cơ quan, đơn vị khác được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư từ NSNN cho một số dự án đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  Các tổ chức ngân hàng thương mại là ngân hàng phục vụ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 85-2014-TT-BTC.docx