Thông tư số 73/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi vốn Nhà nước


Ngày 15/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước.

Thông tư hướng dẫn về nguồn tài chính, quản lý, sử dụng nguồn tài chính, hạch toán kế toán và chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Điều 38 Luật Thủy lợi.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; tổ chức thủy lợi cơ sở (hợp tác xã, tổ hợp tác) và cá nhân theo quy định của Chính phủ thực hiện việc quản lý, khai thác công trình thủy lợi được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2018 và thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 73/2018/TT-BTC.