Thông tư số 10/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh


Ngày 19/1/2015, Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Theo Thông tư, việc thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh được thực hiện theo nguyên tắc: Không được dùng tài sản hình thành từ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ dân sự khác; Danh mục và giá trị tài sản thế chấp được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận hàng năm.

Mời xem nội dung cụ thể:thong_tu_10_-2016-tt-btc_KELY.doc