Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất

Theo mof.gov.vn

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa có Công văn số 770/GSQL-QG1 trả lời Công văn số APM 290317 ngày 09/4/2017 của Công ty TNHH An Phú Mỹ về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu là giấy báo dùng làm nguyên liệu sản xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trả lời những vấn đề mà Công ty TNHH An Phú Mỹ yêu cầu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 thì “Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp- phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách”.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 thì “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”.

Do vậy, căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và đối chiếu với các quy định nêu trên, Công ty TNHH An Phú Mỹ cần xác định hàng hóa nhập khẩu là phế liệu hay xuất bản phẩm.

Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là phế liệu thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là xuất bản phẩm thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.