Xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư?

PV.

Ngày 6/3/2017, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 242/HQHNa-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam báo cáo vướng mắc việc xác định chính sách thuế của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016. Về vấn đề này, ngày 28/4/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2888/TCHQ-TXNK giải đáp như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì:

“Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư bao gồm:

- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được”.

Căn cứ quy định tại khoản 24 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 thì:

“1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, được phân bổ hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Đông Bắc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Sip có dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu; để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư và số hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho phần dự án ưu đãi đầu tư này phải được phân bổ, hạch toán riêng; để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.