Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa ban hành hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan.

CBCC Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.
CBCC Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Nguồn: PV.

Theo đó, bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan được thực hiện thống nhất theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn kèm theo. 

Trong quá trình xem xét để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp cần thiết để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan của quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh bằng văn bản hoặc bằng các hình thức xác minh khác liên quan đến tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, xem xét ý kiến giải trình, trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật về giám định…

Bộ phận tham mưu xử lý các cấp có trách nhiệm tham mưu đề xuất giải quyết đơn khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan do thủ trưởng cơ quan Hải quan giao. 

Mẫu biên bản, quyết định và thông báo sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về hải quan thực hiện thống nhất theo phụ lục đính kèm Thông tư 155/2016/TT-BTC. Việc thu thập, cập nhật và quản lý thông tin vi phạm thực hiện theo quy định tại Quyết định 1002/QĐ-TCHQ ban hành quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện XNK, XNC. 

Công chức được giao tiếp nhận, theo dõi thụ lý vụ việc phải vào Sổ theo dõi hồ sơ vi phạm hành chính về hải quan. 

Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể trình tự xử phạt từ buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản, có lập biên bản; nghiên cứu, thu thập thông tin, đề xuất ý kiến để ra quyết định xử phạt; chuyển hồ sơ đề nghị ra quyết định xử phạt đối với vụ việc vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người đang thụ lý vụ việc;… đến thủ tục giao, nhận hồ sơ để giải quyết theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn xử lý vi phạm hành chính và trình tự giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, trình tự giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính phải được thực hiện theo các bước từ tiếp nhận đơn khiếu nại, thụ lý giải quyết khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại, tổ chức đối thoạị; ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, công chức hải quan cố ý làm sai lệch, làm mất hoặc để lộ tài liệu hồ sơ xử phạt, khiếu nại… thì tùy theo tính chất sai phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.