Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022

Yến Phương

Các nguyên tắc, nội dung chủ yếu trong xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 đã được quy định rõ tại Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012, chuyên đề tài chính công đoàn” ngày 21/8/2020.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012, chuyên đề tài chính công đoàn” ngày 21/8/2020.

Theo Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 01/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2021, việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Một là, xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022.

Công đoàn các cấp xác định được số phải thu tài chính công đoàn trong năm 2020 và tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phi công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn,

Hai là, dự toán chi tài chính công đoàn cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nội dung chi tập trung cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, hạn chế chị tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

Ba là, trong năm dự toán, khi Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản mới ban hành.

Về một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán, Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ nêu, thu kinh phí công đoàn thực hiện theo mục 1 phần II Nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Thu đoàn phí công đoàn thực hiện theo mục 2 phần II Nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Về thu khác, trên cơ sở số thực hiện theo báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2020, số ước thực hiện năm 2021, các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2022 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu.

Năm 2022, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên các cấp được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Bên cạnh đó, về chi tài chính công đoàn, việc xác định số chi, số nộp nghĩa vụ của các đơn vị thực hiện theo mục 2 phần III Nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Ngoài ra, các đơn vị phải đảm bảo một số nội dung sau:

Một là, dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của Tổng Liên đoàn. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí...

Việc đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, tài sản phải cân đối từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy tại các cấp công đoàn và thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn theo đúng quy định được giao.

Hai là, các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp cần chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn,

Ba là, về phân phối tài chính công đoàn: Thực hiện theo kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ tại Thông báo số 399/TB-TLĐ ngày 13/8/2021 của Tổng Liên đoàn; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

Bốn là, năm 2022, Công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn; công đoàn cấp trên các cấp được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Năm là, về chi của công đoàn cấp trên cơ sở: Thực hiện theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn.

Sáu là, chi của công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Quyết định của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Bảy là, dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2022 của đơn vị nếu sử dụng tài chính công đoàn tích luỹ thực hiện theo Quyết định số 198/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016. Việc đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế thực hiện theo Quyết định số 1912/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Nội dung sử dụng được thuyết minh cụ thể trong hồ sơ dự toán và được thực hiện theo đúng thẩm quyền Tổng Liên đoàn đã phân cấp.

Theo Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ, hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2022 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ, đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc theo Hướng dẫn số 22/HD-TLĐ ngày 29/4/2021 về việc thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kết toán cơ quan công đoàn. Báo cáo dự toán nộp trước ngày 15/11/2021.

Về phương thức xét duyệt dự toán, căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn dự kiến giao chỉ tiêu thu, chi cho đơn vị trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt, không mời các đơn vị về làm việc với Tổng Liên đoàn để duyệt dự toán (thông báo giao dự toán tài chính công đoàn 2022 hoàn thành trong tháng 01/2022).

Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết.