Thông tư số 15/2014/TT-BTC:

Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan


(Tài chính) Ngày 27/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan.

Thông tư này hướng dẫn việc xử lý hàng hóa thuộc đối tượng giám sát hải quan bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn, quá thời hạn khai hải quan, quá thời hạn lưu giữ trong khu vực giám sát hải quan, bao gồm: Hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, cảng nội địa (ICD), địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS); Hàng hóa tồn đọng tại cảng hàng không; Hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan; Hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 15-2014-TT-BTC.doc