Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn xử lý miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng

Huy An

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, trường hợp Giấy phép nhập khẩu được nhập hết một lần (đăng ký 1 tờ khai nhập khẩu) nhưng doanh nghiệp không có nhu cầu đề nghị miễn thuế (không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan) thì chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan tại chi cục và nộp thuế (nếu có) theo quy định.

Trong đó, cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp khai báo mã phân loại hàng hóa B “An ninh, quốc phòng” và thông tin về số và ngày tháng của Giấy phép nhập khẩu tại chỉ tiêu 1.38 tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Công văn số 1959/TCHQ-TXNK ngày 27/4/2021 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp Giấy phép nhập khẩu được nhập khẩu nhiều lần, khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của Giấy phép nhập khẩu không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan thì chi cục hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan tại chi cục và nộp thuế (nếu có) theo quy định.

Đồng thời, chi cục hải quan lập Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu theo Giấy phép nhập khẩu.

Chi cục lưu hồ sơ 01 bản chính Giấy phép nhập khẩu, bản chụp Giấy xác nhận và bản chụp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu. Sau đó, chuyển bản gốc Phiếu trừ lùi đính kèm bản chụp Giấy phép nhập khẩu có đóng dấu của chi cục và bản chính Giấy xác nhận cho doanh nghiệp nhập khẩu để xuất trinh khi làm thủ tục các lô hàng tiếp theo.

Đối với các lần nhập khẩu tiếp theo của cùng Giấy phép nhập khẩu nêu trên, trường hợp doanh nghiệp không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan thì chi cục hải quan hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu tại bản gốc Phiếu theo dõi trừ lùi.

Đối với các lần nhập khẩu tiếp theo của cùng Giấy phép nhập khẩu, trường hợp doanh nghiệp có thông cáo miễn thuế của Tổng cục Hải quan thì chi cục hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 1356/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Khi xử lý hồ sơ đề nghị miễn thuế của doanh nghiệp Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Phiếu theo dõi trừ lùi bản gốc do chi cục đã cấp cho doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của Giấy phép nhập khẩu. Các lần nhập khẩu còn lại của Giấy phép nhập khẩu, doanh nghiệp phải có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày giải phóng hàng/thông quan hàng hóa đối với các tờ khai không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan gửi báo cáo kèm theo chứng từ, tài liệu liên quan theo mẫu về Tổng cục Hải quan.

Việc nộp Giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng để xác định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trường hợp Giấy phép nhập khẩu được nhập khẩu nhiều lần thực hiện đối với lần nhập khẩu đầu tiên và các lần nhập khẩu tiếp theo của Giấy phép nhập khẩu, chi cục hải quan nơi làm thủ tục sẽ lưu bản chụp của Giấy xác nhận, yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính Giấy xác nhận để đối chiếu.

Đối với lần nhập khẩu cuối cùng của Giấy phép nhập khẩu, chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ thu hồi bản chính Giấy xác nhận để lưu hồ sơ nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, lần nhập khẩu cuối cùng theo Giấy phép nhập khẩu chi cục hải quan được xác định như sau: Đối với trường hợp không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan căn cứ vào Phiếu theo dõi trữ loại hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Đối với trường hợp có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan, chi cục hải quan căn cứ vào Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 05 tại Quyết định số 1356/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Để thực hiện việc miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng đảm bảo theo quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu, cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo số liệu theo quy định theo mẫu số 06/BCANQP Phụ lục ban hành kèm theo quy trình về Tổng cục Hải quan.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc rà soát các trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh quốc phòng đối với các tờ khai hải quan không có thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan từ ngày 25/4/2021 đến ngày nhận được công văn này để báo cáo hồ sơ về Tổng cục Hải quan...