KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019


Phối hợp với cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan tăng cường công tác thu, phối hợp với các Ngân hàng thương mại chuyên thu thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Tính đến 31/5/2019, KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu NSNN là 3.522 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính đến 31/5/2019, KBNN Thừa Thiên – Huế thực hiện thu NSNN là 3.522 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2018.

Nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát chi NSNN là những nhiệm vụ trọng tâm được KBNN Thừa Thiên - Huế chú trọng triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong trong những tháng đầu năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Đệ - Giám đốc KBNN Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến 31/5/2019, KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện thu NSNN là 3.522 tỷ đồng, đạt 123% so với cùng kỳ năm 2018. Về chi NSNN, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện chi NSNN là 5.659 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN Thừa Thiên - Huế cũng đã thực hiện chi cho đầu tư xây dựng cơ bản là 636, đạt 98,3% so với cùng kỳ năm 2018. Thông qua các hoạt động thu chi tiền mặt, KBNN Thừa Thiên – Huế đã phát hiện trả lại tiền thừa cho khách hàng với tổng số tiền là: 10.950.000 đồng, gồm 10 món; KBNN Thừa Thiên - Huế  đã tiếp nhận hồ sơ và thanh toán 91 đơn vị / 297 đơn vị giao dịch, toàn tỉnh đã có 699 đơn vị tham gia dịch vụ công.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, bám sát chương trình công tác của KBNN, trên cơ sở Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, KBNN Thừa Thiên - Huế cụ thể hóa bằng 06 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp với cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan tăng cường công tác thu, phối hợp với các Ngân hàng thương mại chuyên thu thực hiện có hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tập trung nhanh các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước. Hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của địa phương năm 2019.

Hai là, nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính trong lĩnh vực quản lý và kiểm soát chi NSNN. Trong đó chú trọng kiểm soát chi thường xuyên theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức. Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục để thanh toán nhanh chính xác, tránh tình trạng kiểm soát không chặt chẽ gây thất thoát NSNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh, KBNN.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại từng đơn vị KBNN theo đúng quy định chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán, làm tốt công tác tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành NSNN của các cấp tại địa phương.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại NHNN và các ngân hàng thương mại; rà soát, hoàn thiện chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng và quản lý an toàn kho quỹ.

Năm là, thực hiện tốt các quy định về chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý; Kiểm tra đột xuất, thường xuyên công tác quản lý kho quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản Nhà nước.