Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế: Nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 4/2019

Hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.

Đến nay, đã có trên 56 đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thừa Thiên - Huế
Đến nay, đã có trên 56 đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại KBNN Thừa Thiên - Huế

Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của hệ thống Kho bạc Nhà nước KBNN năm 2016; Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 20/07/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 3879/QĐ-KBNN ngày 05/9/2016 của Tổng Giám đốc KBNN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, KBNN Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 378/QĐ-KBTTH ngày 10/ 11/ 2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước của KBNN Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2016-2020. Đến nay, các thủ tục hành chính đã được hoàn chỉnh niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận và giao dịch.

Cùng với đó, KBNN Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch và yêu cầu cải cách TTHC theo Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao đạo đức công vụ triển khai việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị theo Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

KBNN Thừa Thiên - Huế cũng đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế phù hợp với thực tế nhằm thực hiện quản lý, điều hành đơn vị theo nội quy, quy chế và làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế đối với cán bộ công chức.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong công tác cải cách TTHC thời gian qua tại KBNN Thừa Thiên - Huế đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức công vụ, chỉnh đốn lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ công chức Kiểm soát chi, Kế toán Nhà nước trực tiếp phục vụ khách hàng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các đơn vị đối các cá nhân, tổ chức giao dịch trên địa bàn.