KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai 9 cuộc kiểm tra đột xuất công tác kho quỹ


Thực hiện nhiệm vụ tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước quy định; Phối hợp với các chủ tài khoản, chủ đầu tư để thực hiện công tác đối chiếu số liệu thanh toán, tạm ứng... đặc biệt, công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc cũng được KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai kịp thời và hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị KBNN trực thuộc; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5696/CT-KBNN ngày 20/11/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của KBNN.

KBNN Thừa Thiên - Huế đã ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2019. Về công tác kiểm tra, phòng Thanh tra - Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 là 6 đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thừa Thiên - Huế.

Thực hiện Quyết định số 6303/QĐ-KBNN ngày 14/12/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2019 của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị. Đồng thời, Triển khai 09 cuộc kiểm tra đột xuất công tác Kho quỹ và đảm bảo an toàn cơ quan Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế..

Cùng với đó, KBNN Thừa Thiên - Huế triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch được duyệt. Chủ động thực hiện tự kiểm tra đối với các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của KBNN Thừa Thiên - Huế.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được KBNN Thừa Thiên - Huế thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, KBNN Thừa Thiên - Huế không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong những tháng cuối năm, KBNN Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác phúc tra, xử lý dứt điểm các tồn tại, sai sót sau thanh tra, kiểm tra. Triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch KBNN đã phê duyệt và tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra nội bộ; Triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động của hệ thống KBNN để thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, quy định, không để đơn thư gửi vượt cấp, kéo dài.