Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đức Mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1131/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch thành đề án để báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch thành đề án để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 53/NQ-CP và nội dung của Quyết định này để chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện. 

Cùng với đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 53/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao. 

Tại Quyết định số 1131/QĐ-BTC, Bộ trưởng đề nghị, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng thời gửi Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 01/9/2023 và 01/9/2025 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

Quyết định này nêu rõ, Thanh tra Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. 

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, Bộ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để tham mưu Lãnh đạo Bộ, tham mưu Chính phủ đổi mới việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm theo hướng vừa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra các vi phạm, thất thoát, lãng phí đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát, lãng phí và các tồn tại, hạn chế khác nêu trong Báo cáo số 330/BC-ĐGS ngày 11/10/2022 của Đoàn giám sát...

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoàn thành việc rà soát, tổng kết, đánh giá sự chồng chéo, chưa đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Bộ trưởng giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu năm 2023 và các năm sau...

Ngoài ra, Quyết định số 1131/QĐ-BTC cũng giao nội dung nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khác trực thuộc Bộ như Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại...