VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Bộ Tài chính phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính

Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán và góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính.

COVID-19: Tăng cường giám sát báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong kiểm toán báo cáo tài chính

Sẽ có hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Cụ thể, Đề án bao gồm phương án công bố, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và phương án xây dựng, ban hành, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

Theo đó, việc áp dụng IFRS được triển khai theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2021, giai đoạn 1 là áp dụng tự nguyện từ năm 2022 đến năm 2025, giai đoạn 2 là áp dụng bắt buộc với một số đối tượng từ sau năm 2025.

Tiếp đến, phương án xây dựng, ban hành và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam sẽ chia thành 2 giai đoạn. Bao gồm, giai đoạn chuẩn bị từ năm 2020 đến năm 2024 và giai đoạn triển khai áp dụng VFRS từ năm 2025.

Theo Đề án, việc nghiên cứu, xây dựng VFRS được thực hiện dựa trên IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS.

Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài chính, kế toán, tạo dựng công cụ quản lý hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp cũng như việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng Nhà nước trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, VFRS sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM