Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy


Từ 01/10 hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) giảm các phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc KBNN cấp tỉnh từ 7 xuống còn 5; sáp nhập 15 KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh.

Thời gian vừa qua, hệ thống KBNN đã cải cách, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
Thời gian vừa qua, hệ thống KBNN đã cải cách, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Đây là bước tiến mới của hệ thống KBNN trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, hệ thống KBNN đã triển khai nhiều chương trình, đề án liên quan công tác cải cách, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân lực tại các cấp đơn vị trong toàn hệ thống và đã đem lại hiệu quả rất tích cực. Cụ thể:

Từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2018, hệ thống KBNN đã rà soát tinh gọn giảm được 123 cấp phòng tại KBNN cấp tỉnh và trên 1.900 đầu mối cấp tổ tại cấp huyện; Từ ngày 01/6/2018, hệ thống KBNN kiện toàn, xóa bỏ 43 Phòng giao dịch (tương đương KBNN cấp huyện) làm nhiệm vụ KBNN trên địa bàn tỉnh lỵ thuộc KBNN cấp tỉnh.

Theo đó, KBNN cấp tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của KBNN cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của KBNN.

KBNN cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra các KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là KBNN cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định; Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ, quyền hạn trên, KBNN cấp tỉnh thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do KBNN cấp tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN cấp tỉnh; Quản lý ngân quỹ nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo chế độ quy định…

Theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC, các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc KBNN cấp tỉnh gồm có: Phòng Kế toán nhà nước; Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Tài vụ - Quản trị; Văn phòng. Riêng KBNN Hà Nội được tổ chức 03 Phòng Kiểm soát chi, KBNN TP. Hồ Chí Minh được tổ chức 02 Phòng Kiểm soát chi.

Trên cơ sở đó, hệ thống KBNN tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại KBNN cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 KBNN cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại KBNN Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với các nội dung trên, Quyết định số 1618/QĐ-BTC nêu chi tiết một số nội dung liên quan tới biên chế và kinh phí hoạt động; quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với UBND các cấp; quan hệ giữa KBNN cấp tỉnh với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan nhà nước khác có liên quan trên địa bàn…

Quyết định số 1618/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019. KBNN hoàn thành việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện trước ngày 31/12/2019.

Từ ngày 01/10/2019, KBNN các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt triển khai thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh; Quyết định số 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quyết định số 4525/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Tổng Giám đốc KBNN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.