Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra trong quý I/2024

Thùy Linh

Ngay từ đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ.
KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ.

KBNN cho biết, nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản chi thường xuyên.

KBNN cũng tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

Kết quả trong quý I/2024, hệ thống KBNN đã thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó: thanh tra chuyên ngành là 18 cuộc; kiểm tra nội bộ là 139 cuộc).

Cụ thể, với công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 47,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 684,3 triệu đồng (trong đó: thu về ngân sách nhà nước là 669 triệu đồng; thu về tổ chức, đơn vị là 15,3 triệu đồng), số tiền vi phạm đã xử lý khác 152,4 triệu đồng. Về công tác kiểm tra nội bộ, KBNN đã thực hiện 105 cuộc theo kế hoạch và 34 cuộc đột xuất, số tiền vi phạm đã thu hồi 264,9 triệu đồng.

Đối với công tác giám sát từ xa, trong quý I, KBNN tiếp tục triển khai hoạt động giám sát từ xa theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời nghiên cứu mở rộng nội dung giám sát từ xa hoạt động KBNN theo chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN.

KBNN cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN và nghiên cứu đề xuất các nội dung giám sát từ xa mới phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ xa năm 2024.

KBNN cũng sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được duyệt; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc phát sinh theo đúng quy định.