Kho bạc Nhà nước Đắk Nông điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, hiệu quả

Khánh Chi

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.

KBNN Đắk Nông quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn, tổ chức thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN.
KBNN Đắk Nông quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, an toàn, tổ chức thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN.

Quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, hiệu quả

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, KBNN Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Quyết định số 01/QĐ-KBĐN ngày 04/01/2023 với mục tiêu “Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ theo lộ trình của KBNN; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động...".

Đồng thời, đơn vị cũng đã xây dựng và ban hành đầy đủ, đồng bộ các kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác, bao gồm: Cải cách hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tin, tuyên truyền; Phổ biến giáo dục pháp luật; Ứng dụng công nghệ thông tin; Kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành... để triển khai thực hiện.

Đơn vị cũng thường xuyên cập nhật, giám sát tình hình biến động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN); Quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn, tổ chức thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định, rà soát danh mục tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN; thực hiện xác nhận số liệu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi năm 2022 sang năm 2023...

Bám sát các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND Tỉnh trong quản lý điều hành ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Đắk Nông đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị sử dụng NSNN triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, KBNN Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND Tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, phân chia tỷ lệ được hưởng cho các cấp ngân sách theo đúng chế độ Nhà nước quy định; thực hiện phối hợp NSNN qua hệ thống các ngân hàng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch tại Kho bạc nhanh chóng, an toàn.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện NSNN đạt 1.454 tỷ đồng, bằng 46,38 % dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 39,85 % dự toán Hội đồng Nhân dân Tỉnh giao; tổng chi NSNN đạt 5.951 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, KBNN Đắk Nông sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị KBNN huyện; trong việc tổ chức thực hiện thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời số lượng, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị theo Quyết định số 106/QĐ-KBĐN ngày 22/4/2022 về ban hành Quy trình, thủ tục quản lý công việc tại các phòng, Văn phòng và các KBNN huyện trực thuộc.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp nâng cao, cải thiện 3 Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN; thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo KBNN Đắk Nông tại Công văn số 107/KBĐN-VP ngày 15/2/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 589/CT-KBNN của Tổng Giám đốc KBNN.

Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức. Giám sát công chức trong việc chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực KBNN và các băn bản pháp luật có liên quan đến từng lĩnh vực để chủ động triển khai thực hiện.

Thứ tư, tổ chức quản lý điều hành quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, quản lý chi tiêu công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2023. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin, báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KBNN và chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát số liệu để chuẩn bị tốt cho công tác khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2023.