Kho bạc Nhà nước Đắk Nông kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả

PV.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã thực quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 7.259 tỷ đồng; chi NSNN đạt 5.225 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/6/2022, KBNN Đắk Nông thực hiện thu NSNN đạt 7.259 tỷ đồng.
Tính đến ngày 25/6/2022, KBNN Đắk Nông thực hiện thu NSNN đạt 7.259 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Quyết định số 11/QĐ-KBĐN ngày 12/01/2022 với mục tiêu “Trung thực – Kỷ cương – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã và đang triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 theo lộ trình.

Đồng thời, đơn vị xây dựng và ban hành đầy đủ, đồng bộ các kế hoạch mục tiêu năm 2022 trên từng lĩnh vực công tác, bao gồm: Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, Kế hoạch kiểm tra nội bộ và thanh tra chuyên ngành...

Đơn vị thường xuyên cập nhật, giám sát tình hình biến động thu, chi NSNN; quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn; tổ chức thu kịp thời, đầy đủ các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định, rà soát danh mục tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN; quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn; tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tổng hợp, báo cáo kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ cho quản lý điều hành quỹ NSNN của các cấp chính quyền. Phối hợp đối chiếu số liệu chi NSNN với các sở, ban ngành; báo cáo, tham mưu tích cực cho UBND Tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, xử lý nợ đọng, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở mức cao.

Song song với nhiệm vụ tập trung nguồn thu, KBNN Đắk Nông luôn chủ động phối hợp với các cở, ban ngành địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tài chính tham mưu với UBND Tỉnh kịp thời, trách nhiệm và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN.

Với phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, KBNN Đắk Nông đã ban hành Công văn số 861/KBĐN-TTKT về việc chỉ đạo thực hiện một số nội dung chấn chỉnh sau thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ năm 2021; Công văn số 94/KBĐN-VP về thực hiện chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chế độ công chức, công vụ; Công văn số 133/KBĐN-VP về thực hiện một số giải pháp chấn chỉnh tồn tại qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trên, 6 tháng đầu năm 2022, KBNN Đắk Nông đã tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Cụ thể, tính đến ngày 25/6/2022, KBNN Đắk Nông thực hiện thu NSNN đạt 7.259 tỷ đồng; chi NSNN đạt 5.225 tỷ đồng.