Kho bạc Nhà nước: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

PV.

Ngày 08/07/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Với vai trò là “người lính gác cổng cuối cùng của chu trình quản lý chi ngân sách nhà nước”, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2016; kiểm soát chi chặt chẽ; chú trọng thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát hiệu quả các khoản chi từ ngân sách nhà nước...

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã nhanh chóng ban hành công văn hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Đồng thời, định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tổng hợp kết quả tọa đàm và vướng mắc của chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, đồng báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong đó, có nội dung đáng lưu ý là đến ngày 30/9/2016 hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước các cấp phải thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư đối với từng dự án; đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu hàng tháng Kho bạc các tỉnh, thành phố thực hiện công khai với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thông qua đó để các đơn vị nắm được tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của đơn vị mình quản lý để có biện pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư tại từng đơn vị.

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố, định kỳ 2 tuần một lần, báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình giải ngân vốn đầu tư chi tiết đến từng dự án và tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn được giao hàng năm, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sát thực tế đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Nhờ đó, trong 7 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát khoảng 513.138,4 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 401.766 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm 2016; chi đầu tư 111.372,4 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, 7 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án với số tiền khoảng 23 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do các đơn vị đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định của pháp luật hiện hành và chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính.