Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi trên 513.138 tỷ đồng

Hà Anh

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã kiểm soát khoảng trên 513.138 tỷ đồng, trong đó: chi thường xuyên 401.766 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm 2016; chi đầu tư 111.372,4 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn năm 2016.

Khách hàng giao dịch tại bộ phận Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
Khách hàng giao dịch tại bộ phận Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Trong kết quả kiểm soát trên, điểm đáng chú ý, thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án với số tiền khoảng 23 tỷ đồng. Số tiền bị từ chối này do thực hiện chưa đúng chế độ quy định của pháp luật hiện hành và chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ nhằm thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã yêu cầu các đơn vị kho bạc chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Định kỳ hàng quý, các đơn vị trong Hệ thống tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; Tổng hợp vướng mắc của chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, gửi Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ...

Cùng với đó, định kỳ 2 tuần một lần, các đơn vị phải báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình giải ngân vốn đầu tư chi tiết đến từng dự án và tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn được giao hàng năm.

Việc làm này nhằm phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sát thực tế đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, hàng tháng, các đơn vị kho bạc phải thực hiện công khai với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thông qua đó giúp các đơn vị nắm được tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của đơn vị mình quản lý để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.