Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

TCTC (Tổng hợp)

Khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện bằng Lệnh chi tiền do Phòng Tài chính – Kế hoạch phát hành, ai sẽ ký trên chức danh chữ ký Kế toán trưởng?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Câu hỏi: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách nên không bổ nhiệm Kế toán trưởng của cấp ngân sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc Kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Vậy khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện bằng Lệnh chi tiền do Phòng Tài chính – Kế hoạch phát hành, ai sẽ ký trên chức danh chữ ký Kế toán trưởng?

Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 61/2014/TTBTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS), chữ ký của Kế toán trưởng đối với cơ quan tài chính cấp huyện khi đăng ký sử dụng tài khoản thu, chi ngân sách (các tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao) do cán bộ (Phòng Tài chính) được giao quản lý các tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao ký chữ ký thứ hai.

Như vậy, trên chứng từ kế toán Giấy rút dự toán Ngân sách Nhà nước (trường hợp rút dự toán ngân sách cấp trên về ngân sách huyện), Lệnh chi tiền do Phòng Tài chính – Kế hoạch phát hành, chữ ký của Kế toán trưởng do cán bộ Phòng Tài chính huyện được giao quản lý các tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao ký.