Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp: Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2014 (từ ngày 13/3 đến 11/4/2014) ước đạt 266 tỷ/3.975 tỷ đồng; lũy kế 886 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm. Công tác phối hợp thu NSNN luôn được duy trì ổn định và thực hiện tốt. Việc triển khai vận hành chương trình Thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thanh toán.

Cũng trong tháng 4, công tác chi ngân sách nhà nước ước đạt 710 tỷ đồng; lũy kế 3.092 tỷ đồng; tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua hệ thống KBNN thực hiện việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên theo đúng quy định của Luật NSNN; đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng.

Trong tháng, kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN là 340 tỷ đồng; lũy kế 1.575 tỷ đồng; từ chối thanh toán số tiền 970,3 triệu đồng do thiếu hồ sơ thanh toán, thiếu dự toán, sai hình thức chứng từ.

Trong công tác thu, chi tiền mặt, KBNN Đồng Tháp đã chấp hành nghiêm quy trình thu, chi tiền mặt; tiền thu vào được kiểm đếm, chọn lọc, đóng gói, niêm phong đúng quy định, các loại tiền chi cho khách hàng đảm bảo đủ tiêu chuẩn lưu thông Trong tháng, tổng thu tiền mặt là 165.169 triệu đồng và tổng chi tiền mặt là: 163.752 triệu đồng. Đã trả lại tiền thừa của khách hàng 13 món với số tiền là 18,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác kế toán thanh toán điện tử, thanh toán bù trừ điện tử được thực hiện đúng quy trình. Chi trả công trái, trái phiếu cho khách hàng nhanh chóng, thực hiện ghi chi NSNN, báo nợ các khoản thanh toán hộ cho các Kho bạc khác kịp thời, đúng quy định.

Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ; kiểm kê kho tiền định kỳ hàng tháng đảm bảo khớp đúng giữa thực tế với số liệu kế toán. Phối hợp tốt trong công tác cân đối vốn, đảm bảo nhu cầu chi tiền mặt kịp thời cho các đơn vị giao dịch. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất gửi các cấp theo đúng quy định.