Kho bạc Nhà nước: Gấp rút chuẩn bị để thí điểm lập báo cáo tài chính nhà nước

Theo baohaiquan.vn

Kho bạc Nhà nước đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị triển khai công tác tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, từ khâu hoàn thiện văn bản pháp lý đến đào tạo đội ngũ cán bộ.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Quảng Nam. Ảnh: Thuỳ Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Quảng Nam. Ảnh: Thuỳ Linh
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP quy định cụ thể phạm vi cũng như nội dung, quyền và trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước. 

Để thực hiện tốt Nghị định 25, Kho bạc Nhà nước đã và đang hoàn thiện dự thảo thông tư để hướng dẫn các đơn vị lập báo cáo tài chính nhà nước và đơn vị cung cấp thông tin (Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước Trung ương; Kho bạc Nhà nước tỉnh; cơ quan quản lý thực hiện thu chi NSNN, quản lý tài sản, nguồn vốn nhà nước các cấp; các đối tượng cung cấp thông tin phục vụ lập báo cáo tài chính nhà nước khác).

Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước, việc lập báo cáo tài chính nhà nước là một nhiệm vụ phức tạp, mang nặng tính nghiệp vụ, có phạm vi, đối tượng đa dạng. Hơn nữa, báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên thực hiện nhưng lại được định hướng theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế về kế toán công nên khi xây dựng thông tư, Kho bạc Nhà nước đã định hướng sẽ quy định các nội dung cơ bản để đảm bảo tính khả thi và sau những năm đầu lập báo cáo tài chính nhà nước sẽ nghiên cứu để hoàn thiện thông tư. 

Trước mắt, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến thông tư này sẽ được trình Bộ Tài chính ban hành vào cuối năm 2017.

Ngoài ra, theo Kho bạc Nhà nước, triển khai thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước ở cả Trung ương và địa phương. Do đó, ngoài việc cơ cấu lại tổ chức, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chuyển đổi Vụ Kế toán Nhà nước thành Cục Kế toán Nhà nước, trong đó thành lập phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện tổng kế toán nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Tại địa phương, Kho bạc Nhà nước cũng đã bổ sung nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước cho bộ phận kế toán địa phương.

Dự kiến giữa năm 2018, việc lập báo cáo tài chính nhà nước sẽ được tiến hành triển khai thí điểm. Các đối tượng được lựa chọn thí điểm gồm một số đơn vị dự toán cấp 1 ở Trung ương và địa phương; một số cơ quan quản lý thu, chi NSNN, quản lý vốn, tài sản nhà nước; một số huyện, tỉnh lớn có nhiều đặc thù.