Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt 95,91% kế hoạch

PV.

Kho bạc Nhà nước cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 270.206,5 tỷ đồng, bằng 95,91% kế hoạch năm.

Tính đến hết ngày 31/10/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 270.206,5 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tính đến hết ngày 31/10/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 270.206,5 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Cụ thể, trong tháng 10/2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 19.886 tỷ đồng vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

Tính đến hết ngày 31/10/2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước đạt 270.206,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch huy động Bộ Tài chính giao ban đầu năm 2016 là 220.000 tỷ đồng hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động vượt chỉ tiêu, nhưng so với 2 lần điều chỉnh giao huy động vốn bổ sung tăng lần lượt là 30.000 tỷ đồng và 31.000 tỷ đồng, đến hết ngày 31/10/2016 Kho bạc Nhà nước đã huy động đạt 95,91% kế hoạch năm.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác của hệ thống Kho bạc Nhà nước là công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Tính đến hết ngày 31/10/2016, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 598.428 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch Nhà nước giao năm 2016.

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 17.495 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 29,4 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ước thực hiện là 201.214,9 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao (kế hoạch nhà nước giao đến thời điểm báo cáo là 329.939,5 tỷ đồng). 

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 146.017,7 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 4.176,5 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 20.037,8 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 30.982,9 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối 63,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.