Hướng dẫn chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước

PV.

Bà Đào Thị Huế (Đà Nẵng) hỏi: Hiện cơ quan tôi (Sở Nông nghiệp) đang xây dựng dự toán năm 2017, biên chế năm 2017 được xây dựng dựa trên biên chế năm 2016 (đã có quyết định UBND tỉnh) hay là biên chế kế hoạch năm 2017 (đang trình duyệt sở nội vụ)? Tôi làm đề nghị tạm ứng kinh phí đào tạo nghề cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức dạy nghề thì thực hiện theo thông tư nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính hướng dẫn, việc tạm ứng kinh phí đào tạo nghề thực hiện theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC.

Đồng thời, hồ sơ tạm ứng và thanh toán tạm ứng thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 và điểm 1.3 Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 161/2012/TT-BTC.

Cụ thể đối với các trường hợp đơn vị ký hợp đồng đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng với cơ sở đào tạo nghề: hồ sơ và mức tạm ứng giữa đơn vị với cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Trong trường hợp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng kinh phí từ tài khoản 3713 (Tài khoản tiền gửi khác của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) thì vẫn phải thực hiện các quy trình thủ tục đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định của Thông tư.