Kho bạc Nhà nước Lào Cai: Thu ngân sách quý I/2021 đạt 21% kế hoạch

Nhật Tân

Nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong quý I/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư...

Giao dịch viên KBNN Sa Pa (KBNN Lào Cai) tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Giao dịch viên KBNN Sa Pa (KBNN Lào Cai) tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao, trong quý I/2021, KBNN Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Cụ thể là tăng cường quản lý chi tiêu công, tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Tổng thu NSNN trên địa bàn trong quý I/2021 là 1.970,8 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa là 1.596 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 374,8 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn tổ chức, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Trong quý I/2021, tổng thu NSNN trên địa bàn là 1.970,8 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch. Trong đó, thu nội địa là 1.596 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 374,8 tỷ đồng.

Công tác kiểm soát chi NSNN cũng được KBNN Lào Cai tăng cường thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Thống kê cho thấy, tổng chi NSNN trên địa bàn tỉnh trong quý I/2021 là 3.987,6 tỷ đồng, bằng 26% tổng dự toán. Trong đó, chi ngân sách trung ương là 327,6 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 3.660 tỷ đồng; chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) là 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN Lào Cai chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc kiểm soát chi đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu theo quy định... Nhờ đó, trong quý I/2021, tổng số giải ngân các nguồn vốn là 623,3 tỷ đồng đạt 13% kế hoạch giao.