Kho bạc Nhà nước: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Gia Hân

Từ năm 2015 đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện 3 đợt rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy và đã cắt giảm được được 2.332 đầu mối. Đồng thời, đã sắp xếp, bố trí cắt giảm được hơn 650 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương và hơn 2.600 vị trí lãnh đạo cấp tổ (đội). Đây là những kết quả tích cực trong nỗ lực tinh gọn bộ máy, gắn với cải cách quy trình nghiệp vụ của KBNN.

KBNN sẽ nghiên cứu thí điểm, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp.
KBNN sẽ nghiên cứu thí điểm, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp.

Tinh gọn biên chế KBNN gắn với cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện mục tiêu tổng quát đã đề ra tại Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 là xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả..., toàn hệ thống KBNN đã nghiêm túc triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy.

Nhờ đó, trong những năm qua, hệ thống KBNN đã có nhiều kết quả tích cực trong việc tinh gọn bộ máy gắn với cải cách quy trình nghiệp vụ đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, đáp ứng tốt cho việc phục vụ các đơn vị và cá nhân giao dịch với KBNN các cấp.

Đại diện KBNN nhấn mạnh, việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của KBNN được thực hiện đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và hiện đại hóa công nghệ quản lý; tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị dự toán và các chủ đầu tư có quan hệ giao dịch với KBNN. Đặc biệt, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức chung cho toàn xã hội và giúp hệ thống KBNN tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy và con người.

Song hành với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, KBNN đã rà soát và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, quy định về quản lý cán bộ, như: tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá, phân loại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm… theo phương thức quản lý nguồn nhân lực hiện đại dựa trên năng lực.

Đại diện KBNN cho biết, việc giao và sử dụng biên chế trong các đơn vị KBNN được thực hiện thống nhất, theo đúng quy định của Chính phủ và của Bộ Tài chính, đồng thời đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả biên chế được giao.

Bên cạnh đó, KBNN luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thông qua việc thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và kế hoạch cụ thể từng năm, kết hợp nhiều phương thức và hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức hệ thống.

“Thời gian qua, KBNN đã phát triển được đội ngũ công chức KBNN đang ngày càng được nâng cao về chất lượng. Đội ngũ công chức, viên chức đều có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn được đào tạo cơ bản, có trình độ tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, có kiến thức pháp luật; đội ngũ công chức lãnh đạo mới được bổ nhiệm có trình độ đại học chính quy và sau đại học chuyên ngành phù hợp ngày càng tăng, độ tuổi được bổ nhiệm mới ngày càng trẻ hóa”, đại diện KBNN chỉ rõ.

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của công tác luân chuyển, điều động chính là một trong những hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đạt chất lượng, KBNN đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gắn liền với công tác sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy ở cả 3 cấp, cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

Từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp

Để tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, KBNN sẽ nghiên cứu thí điểm, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp (tại trung ương là cấp xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức điều hành; tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện) theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 với lộ trình phù hợp, đảm bảo hoạt động của KBNN và việc giao dịch của các tổ chức, cá nhân với KBNN được thuận lợi.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động KBNN theo vị trí việc làm, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ, kỹ năng, có năng lực sáng tạo dựa trên cơ chế cạnh tranh về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và đề bạt, nhằm đáp ứng yêu cầu công vụ và các định hướng cải cách đến năm 2030, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước. Tăng cường sử dụng các nguồn lực bên ngoài và thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

Đáng chú ý, đại diện KBNN khẳng định, sẽ phát triển đội ngũ lãnh đạo KBNN các cấp, đội ngũ công chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách tại Trung ương có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của hệ thống KBNN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Cùng với đó, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động KBNN tại từng cấp, từng đơn vị, phù hợp với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý.

Ngoài ra, hệ thống KBNN sẽ chú trọng cải thiện môi trường làm việc và chủ động triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện và thúc đẩy tính chủ động, sáng tạo và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.