Kho bạc Nhà nước tăng cường quản lý vốn tạm ứng và thu hồi tạm ứng

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giao dịch KBNN tăng cường quản lý vốn tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

Hệ thống KBNN thực hiện tăng cường công tác quản lý vốn tạm ứng và thu hồi tạm ứng.
Hệ thống KBNN thực hiện tăng cường công tác quản lý vốn tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

Theo đó, KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên theo, dõi kiểm tra số dư tạm ứng để đảm bảo thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo quy định tại Khoản 5 và điểm d Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Cùng với đó, tăng cường rà soát các khoản tạm ứng sắp đến hạn phải thu hồi để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng, việc đôn đốc này được thực hiện thông qua văn bản của KBNN nơi giao dịch.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị phải phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra số vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng vốn đầu tư theo từng dự án gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch đúng quy định tại điểm b, Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

KBNN đề nghị KBNN nơi giao dịch định kỳ 6 tháng và hằng năm thực hiện đúng quy định về báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi cơ quan tài chính đồng cấp.

Trong đó, cần phân loại cụ thể số dư tạm ứng quá hạn chưa được thu hồi đến thời điểm báo cáo, nêu các lý do, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi số tạm ứng quá hạn (nếu có) và đề xuất biện pháp xử lý.