Kho bạc Nhà nước Hưng Yên sớm hoàn thành mục tiêu Kho bạc không tiền mặt

Thùy Linh

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên, đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN với tỷ lệ chứng từ chi ngân sách giao nhận, xử lý và trả kết quả qua hệ thống Dịch vụ công đạt trên 99%.

100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đăng ký sử dụng ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.
100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đăng ký sử dụng ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hóa hệ thống KBNN theo hướng minh bạch, công khai và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, KBNN Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025. Theo đó, KBNN phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt và giảm đến mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại KBNN.

Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, KBNN tỉnh và các KBNN huyện, thị xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt; kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt...

KBNN cũng đã tham mưu UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng ngân sách bằng văn bản về việc thực hiện không giao dịch thu, chi bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN; phối hợp với các đơn vị hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập đẩy mạnh giao dịch điện tử.

Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký sử dụng ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến của KBNN, tỷ lệ chứng từ chi ngân sách giao nhận, xử lý và trả kết quả qua hệ thống Dịch vụ công đạt trên 99% (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4).

Trong công tác thu ngân sách, KBNN Hưng Yên đã mở 38 tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại 6 hệ thống ngân hàng thương mại: Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV, MBBank, Lienvietpostbank. Đồng thời, việc hạch toán, phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp được cập nhật, truyền dữ liệu kịp thời cho cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế.

Đại diện lãnh đạo KBNN Hưng Yên khẳng định, việc triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu Kho bạc không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt tại Kho bạc tỉnh và các KBNN trực thuộc góp phần thực hiện thành công Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025. Đồng thời đây cũng là bước đầu để góp phần hiện thực hóa Kho bạc số với mục tiêu "3 không" được xác định tại Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030: không tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy.

Việc thực hiện không còn giao dịch thu, chi bằng tiền mặt tại KBNN tỉnh và các KBNN trực thuộc giúp tiết kiệm chi phí và thời gian; đảm bảo an toàn chính xác, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý, minh bạch hóa trong thu chi tài chính. Đồng thời, đây cũng là xu thế chính hiện nay, góp phần cùng ngành Tài chính chuyển đổi số thành công.