Phát động cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa phát động cuộc thi tìm hiểu “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống KBNN”.

Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg.
Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg.

Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chức, viên chức và người lao động nói chung và đặc biệt của thế hệ đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống KBNN nói riêng. Từ đó, hiểu đúng, nói đúng và làm đúng theo các nội dung của mục tiêu Chiến lược đã đề ra.

Theo Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân, để thực hiện được thành công các mục tiêu đề ra của Chiến lược, bên cạnh sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Tài chính; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương; điều quan trọng không thể thiếu đó là sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống KBNN.

Tổng Giám đốc Trần Quân mong muốn thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy và phát huy sự sáng tạo, tình yêu ngành, yêu nghề và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống KBNN; từ đó, đóng góp vào sự phát triển chung của hệ thống KBNN.

Cuộc thi sẽ bao gồm 2 vòng thi: vòng thi thứ nhất tổ chức theo hình thức bài viết; vòng thi thứ hai tổ chức theo hình thức thi thuyết trình.

Cuộc thi tìm hiểu tìm hiểu “Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 trong hệ thống KBNN” dành cho các Đoàn viên Thanh niên và công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong hệ thống KBNN.

Được biết, Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 với mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn cho ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức gắn với tăng cường ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu khác của ngành Tài chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”.